Search

Search results

 1. Employing Units

  The Iowa Employment Security Law defines an employing unit as an individual (sole proprietor) or type of organization that currently has or previously had in its employ one or more individuals performing service within Iowa. Legal entities based in Iowa, ...

  John Washburn - 2018-11-08 16:01 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 2. Introduction

  This employer handbook explains the Iowa Unemployment Insurance (UI) Program and the taxing procedures for employers. This handbook is for informational purposes only and does not contain legal advice or have the effect of law or regulation. It is ...

  John Washburn - 2018-11-15 15:34 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 3. CUSTOMER SERVICE INFORMATION- Karen

  w>[h.rRpXR ySRpl;ugw>zdtd.zJtHRvX upH;qXew>oHuG>oh.wz.M.vDRI 0Ho;plRuG>u’guhRw>*h>vXvmoh.wz.tHR wcsK;vXeqJ;usd; w>[h.rRpXR ySRpl;ugw>zdtcgwuh>I လီတဲစိ- ကိးလီတဲစိ 1-866-239-0843 ဒီးနကဒိးန့ၢ်တၢ်စံးဆၢလၢအမၢဃုထၢ ...

  molly.elder_10001 - 2020-05-05 14:34 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 4. Federal Pandemic Unemployment Compensation (FPUC)

      uD>pXzSd. w>zH;w>rRwtd.vXw>qgo-wdmuwD> tw>[h.phrRpXR (FPUC) w>yJmxHeDRz; uD>pXzSd. w>zH;w>rRwtd.vXw>qgo-wdmuwD> tw>[h.phrRpXR (FPUC)tHR rh>w>&J.w>usJRwcgvX 2020 cd&de.0J&X; tw>[h.rRpXR< ...

  molly.elder_10001 - 2020-04-29 09:04 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 5. Pandemic Emergency Unemployment Compensation (PEUC)

  w>zH;w>rRwtd.vXw>qgo-wdmtuwD> *h>*D>tltw>[h.rRpXR (PEUC) w>yJmxHeDRz; w>zH;w>rRwtd.vXw>qgo-wdmtuwD> *h>*D>tltw>[h.rRpXR (PEUC)tHR rh>w>&J.w>usJRwcgvX 2020 cd&de.0J&X; tw>[h.rRpXR< w ...

  molly.elder_10001 - 2020-04-29 09:00 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 6. Pandemic Unemployment Assistance

  w>zH;w>rRwtd.vXw>qgo-wdmuwD> w>rRpXR w>yJmxHeDRz; w>zH;w>rRwtd.vXw>qgo-wdmuwD> w>rRpXR (PUA)tHR rh>w>&J.w>usJRwcgvX 2020 cd&de.0J&X; tw>[h.rRpXR< w>rR*hRxD.uhR ‘D; rk>usdR0JmuGmtw>bH.w ...

  molly.elder_10001 - 2020-04-27 13:05 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 7. CONFIRMATION OF BACK PAY SUBMISSION

  Iowa Workforce Development will review your submission. You may be contacted before processing if additional information is necessary Home Page Individual ...

  John Washburn - 2020-04-24 16:26 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 8. Federal Pandemic Unemployment Compensation (FPUC)

  TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP LIÊN BANG DO ĐẠI DỊCH (FPUC) TỔNG QUAN Trợ cấp Thất nghiệp Liên bang do Đại dịch (FPUC) là một chương trình theo Đạo luật Viện trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế ứng phó Vi-rút Corona (CARES) năm 2020 cung cấp khoản thanh toán bổ sung cho ...

  molly.elder_10001 - 2020-04-23 16:37 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 9. Pandemic Emergency Unemployment Compensation (PEUC)

  TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP KHẨN CẤP DO ĐẠI DỊCH (PEUC) TỔNG QUAN Trợ cấp Thất nghiệp Khẩn cấp do Đại dịch (PEUC) là một chương trình theo Đạo luật Viện trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế ứng phó Vi-rút Corona(CARES) năm 2020, cung cấp trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp ...

  molly.elder_10001 - 2020-04-23 16:32 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 10. Pandemic Unemployment Assistance

  HỖ TRỢ THẤT NGHIỆP DO ĐẠI DỊCH TỔNG QUAN Hỗ trợ Thất nghiệp do Đại dịch (PUA) là một chương trình theo Đạo luật Viện trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế ứng phó Vi-rút Corona (CARES) năm 2020  nhằm cung cấp thu nhập tạm thời cho những cá nhân đủ điều kiện bị ...

  molly.elder_10001 - 2020-04-23 16:18 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 11. Customer Service Information- Vietnamese

  Bộ phận Dịch vụ Khách hàng luôn sẵn sàng trả lời câu hỏi của quý vị. Vui lòng xem lại những điều sau đây trước khi liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng:  Điện thoại: Nhấn số 1-866-239-0843 và bạn sẽ nhận được lời nhắc chọn tùy chọn menu. Sau khi bạn lựa ...

  molly.elder_10001 - 2020-05-05 14:29 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 12. Federal Pandemic Unemployment Compensation (FPUC)

  MAGDHOWGA SHAQO LA'AANTA XANUUNKA EE FADARAALKA (MSLXF) HORDHAC Magdowga Shaqo la'aanta Xanuunka ee Fadaraalka (MSLXF) waa barnaamijka hoos yimaada Caawimada Karoonfayras, Tabarucaadka, iyo Xeerka Ilaalinta Dhaqaalaha (CARES) ee 2020 oo siinaya ...

  molly.elder_10001 - 2020-04-23 15:56 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 13. Pandemic Emergency Unemployment Compensation (PEUC)

  MAGDHAWGA SHAQO LA'AANTA XAALADA DEG DEG AH EE (PEUC) HORDHAC Magdhawga Shaqo la'aanta Xaalada Deg deg ah ee xanuunkan waa mashruuc hoos taga caawimada Coronavirus, Kaabista dawlada, iyo badqabka dhaqaale kaas oo uu jidaynayo Xeerka 2020 kaas oo ...

  molly.elder_10001 - 2020-04-23 15:54 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 14. Pandemic Unemployment Assistance

  CAAWIMAD SHAQO LA'AANTA XANUUNKA HORDHAC Magdhowga Xaalada Degdega ah ee Shaqo la'aanta (PEUC) waa barnaamij hoos yimaada Caawimada Karoonafayras, Tabarucaadka, iyo Ilaalinta Dhaqaalaha (CARES) Xeerka 2020 kasoo siinaya dakhli ku meel gaadha ...

  molly.elder_10001 - 2020-04-23 15:47 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 15. Customer Service Information- Somali

  Daryeelka Macmiilka ayaa halkan kuugu diyaar si uu kaaga jawaabo su'aalahaaga. Fadlan dib u eeg kuwan soo socda ka hor intaanad la xidhiidhin adeega macmiilka.  Tilifoonka: Wac 1-866-239-0843 waxaanad heli doontaa khiyaarka minyuuga degdega ah inaad ...

  molly.elder_10001 - 2020-05-05 14:24 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 16. Federal Pandemic Unemployment Compensation (FPUC)

  ການ ​ ຊົດ ​ ເຊີຍເງິນສຳ ​ ລັບ ​ ການ ​ ຫວ່າງ ​ ງານ ​ ເນື່ອງ ​ ຈາກ ​ ການ ​ ລະ ​ ບາດ ​ ຂອງ ​ ພະ ​ ຍາດ ​ ຂອງ ​ ລັດ ​ ຖະ ​ ບານ ​ ກາງ (FPUC) ສະ​ພາບ​ລວມ ການ​ຊົດ​ເຊີຍ​ເງິນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຫວ່າງ​ງານ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ພະ​ຍາດ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ (FPUC) ເປັນ​ໂຄງ​ການ ...

  molly.elder_10001 - 2020-04-23 15:38 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 17. Pandemic Emergency Unemployment Compensation (PEUC)

  ການ ​ ຊົ ​ ດ ​ ເຊີຍ ​ ເງິນ ​ ສຳ ​ ລັບ ​ ການ ​ ຫວ່າງ ​ ງານ ​ ສຸກ ​ ເສີນ ​ ເນື່ອງ ​ ຈາກ ​ ການ ​ ລະ ​ ບາດຂອງ ​ ພະ ​ ຍາດ (PEUC) ສະພາບລວມ ການຊົດເຊີຍເງິນສຳລັບການຫວ່າງງານສຸກ​ເສີນເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ (PEUC) ເປັນໂຄງການພາຍໃຕ້ພະລາດຊະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອ, ...

  molly.elder_10001 - 2020-04-23 15:30 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 18. Pandemic Unemployment Assistance

  ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອການຫວ່າງງານເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ ສະພາບລວມ ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອການຫວ່າງງານເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ (PUA) ເປັນໂຄງການພາຍໃຕ້ພະລາດຊະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການບັນເທົາທຸກ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (CARES) ເນື່ອງຈາກໄວຣັສໂຄໂຣນາ ປີ ...

  molly.elder_10001 - 2020-04-23 15:24 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 19. Customer Service Information- Laotian

  ຝ່າຍ​ບໍ​ລິ​ການ​ລູ​ກ​ຄ້າ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້​ເພື່ອ​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ຂອງ​ທ່ານ. ກະ​ລຸ​ນາ​ກວດ​ເບິ່ງ​ສິ່ງ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ຄືນ ກ່ອນ​ຕິດ​ຕໍ່​ຝ່າຍ​ບໍ​ລິ​ການ​ລູກ​ຄ້າ:  ໂທລະສັບ:  ກົດ 1-866-239-0843 ແລະ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມແຈ້ງໃຫ້ເລືອກຕົວເລືອກເມນູ.  ...

  molly.elder_10001 - 2020-05-05 14:15 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 20. Federal Pandemic Unemployment Compensation (FPUC)

  PULRAI RUANGAH RIAN NGEI LO MI HNA CAAH FEDERAL COZAH LEI IN BAWMHNAK PEKNAK (FPUC) A TLANGPI IN Hi Pulrai Ruangah Rian Ngei Lomi Hna Caah Federal Cozah Lei In Bawmhnak (FPUC) cu Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) timi Coronavirus ...

  molly.elder_10001 - 2020-04-23 15:01 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 21. Pandemic Emergency Unemployment Compensation (PEUC)

  PULRAI RUANGAH RUAH LOIN A CHUAK MI RIAN NGEI LO HNA CAAH RULHNAK/BAWMHNAK (PEUC) A TLANGPI IN Pulrai Ruangah Ruah Loin A Chuak Mi Rian Ngei Lo Hna Caah Rulhnak/bawmhnak (PEUC) cu Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) timi Coronavirus ...

  molly.elder_10001 - 2020-04-23 14:58 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 22. Pandemic Unemployment Assistance

  PULRAI ZAWTNAK RUANGAH RIAN NGEI LOMI HNA CAAH BAWMNAK KONG A TLANGPI IN Pulrai Zawtnak Ruangah Rian Ngei Lomi Hna Caah Bawmhnak (PUA) timi cu Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) timi Coronavirus pulrai chungah bawmhnak, chawhlehnak lei ...

  molly.elder_10001 - 2020-04-23 14:38 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 23. Customer Service Information- Hakha

  Biahalnak le na fian lo mi hna cu thil caw hmangtu bawmhnak petu (customer service) lei nih leh dingin timh cia an si.  Zaangfah tein a tanglei hna kha thil caw hmangtu bawmhnak petu (customer service) lei nih an in pehtlai hlan ah zofel ta hmasa hna: ...

  molly.elder_10001 - 2020-05-05 14:00 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 24. Federal Pandemic Unemployment Compensation (FPUC)

  ကပ်ရောဂါဆိုင်ရာ ဖက်ဒရယ် အလုပ်လက်မဲ့ နစ်နာကြေး ပေးအပ်မှု အစီအစဉ် (FPUC) အကျဉ်းချုပ် ကပ်ရောဂါဆိုင်ရာ ဖက်ဒရယ် အလုပ်လက်မဲ့ နစ်နာကြေး ပေးအပ်မှု အစီအစဉ် (FPUC) သည် ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ဖက်ဒရယ်ကပေးအပ်သည့် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ လျော်ကြေးများ ရရှိနေကြသူများကို ထပ်ဆောင်း ...

  molly.elder_10001 - 2020-04-23 13:29 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 25. Pandemic Emergency Unemployment Compensation (PEUC)

  ကပ်ရောဂါ အရေးပေါ်ကာလအတွင်း အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားသူများအတွက် နစ်နာကြေးပေးမည့်အစီအစဉ် (PEUC) အကျဉ်းချုပ် ကပ်ရောဂါ အရေးပေါ်ကာလအတွင်း အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားသူများအတွက် နစ်နာကြေးပေးမည့်အစီအစဉ် (PEUC) သည် ၎င်းတို့၏ ပြည်နယ်ကပေးသည့် အလုပ်လက်မဲ့ အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့် ...

  molly.elder_10001 - 2020-04-23 13:19 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 26. Pandemic Unemployment Assistance

  ကူးစက်ရောဂါကြောင့် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်မှုအား အကူအညီပေးခြင်း ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် ကူးစက်ရောဂါကြောင့် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်မှုအား အကူအညီပေးခြင်း (Pandemic Unemployment Assistance, PUA) သည် 2020 ပြည့်နှစ် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုရေး၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ...

  molly.elder_10001 - 2020-04-23 13:13 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 27. Customer Service Information- Burmese

  သင်၏မေးခွန်းများကို ဖြေကြားရန်အတွက် သုံးစွဲသူ ဝန်ဆောင်မှုက ဤတွင် ရှိနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သုံးစွဲသူ ဝန်ဆောင်မှုကို မဆက်သွယ်မီ အောက်ပါတို့ကို ပြန်လည် ဖတ်ရှုပါ- ဖုန်း- 1-866-239-0843 သို့ ဖုန်းခေါ်လျှင် မီနူးတစ်ခု ရွေးချယ်ခိုင်းသည့် တုံ့ပြန်သံကို သင် ...

  molly.elder_10001 - 2020-05-05 13:55 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 28. Federal Pandemic Unemployment Compensation (FPUC)

  FEDERALNA NAKNADA ZA NEZAPOSLENOST U SLUČAJU PANDEMIJE (FPUC): PREGLED Federalna naknada za nezaposlene u slučaju pandemije (eng. Federal Pandemic Unemployment Compensation- FPUC) je program priređen prema Zakonu o pomoći, olakšicama i ekonomskoj ...

  molly.elder_10001 - 2020-04-23 11:12 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 29. Pandemic Emergency Unemployment Compensation (PEUC)

  VANREDNA NAKNADA ZA NEZAPOSLENOST U SLUČAJU PANDEMIJE (PEUC) PREGLED Vanredna naknada za nezaposlenost u slučaju pandemije (eng. Federal Pandemic Unemployment Compensation- FPUC) je program priređen prema Zakonu o pomoći, olakšicama i ekonomskoj ...

  molly.elder_10001 - 2020-04-23 11:09 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 30. Pandemic Unemployment Assistance

  POTPORA ZA NEZAPOSLENOST U SLUČAJU PANDEMIJE PREGLED Potpora za nezaposlenost u slučaju pandemije (eng. Pandemic Unemployment Assistance- PUA) program je pripremljen prema Zakonu o pomoći, olakšicama i ekonomskoj sigurnosti u doba koronavirusa (eng. ...

  molly.elder_10001 - 2020-04-23 11:04 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 31. Customer Service Information- Bosanski

  Služba za korisnike stoji vam na raspolaganju za vaša pitanja. Prije nego što se obratite korisničkoj službi, pregledajte sljedeće: Telefon: Pozovite 1-866-239-0843 i od vas će se zatražiti da odaberete opciju menija. Nakon odabira, vaš poziv će se ...

  molly.elder_10001 - 2020-05-05 13:50 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 32. Federal Pandemic Unemployment Compensation (FPUC)

  التعويض الفيدرالي للبطالة بسبب الوباء (FPUC) نظرة عامة يندرج برنامج التعويض الفيدرالي للبطالة بسبب الوباء (FPUC) تحت قانون المساعدات والإغاثة والأمن الاقتصادي بسبب فيروس كورونا (CARES) لعام 2020، وهو يدفع مبالغ إضافية للأفراد الذين يحصلون على مدفوعات ...

  molly.elder_10001 - 2020-04-23 10:31 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 33. Pandemic Emergency Unemployment Compensation (PEUC)

    تعويض البطالة في حالات الطوارئ الوبائية (PEUC) نظرة عامة يندرج برنامج تعويض البطالة في حالات الطوارئ الوبائية (PEUC) تحت قانون المساعدات والإغاثة والأمن الاقتصادي بسبب فيروس كورونا (CARES) لعام 2020، وهو يدفع استحقاقات تأمين ضد البطالة للأفراد الذين ...

  molly.elder_10001 - 2020-04-23 10:25 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 34. Pandemic Unemployment Assistance

    نظرة عامة يندرج برنامج إعانة البطالة بسبب الوباء (PUA) تحت قانون المساعدات والإغاثة والأمن الاقتصادي بسبب فيروس كورونا (CARES) لعام 2020، وهو يوفر دخلاً مؤقتًا للأفراد المستحقين الذين فقدوا عملهم بسبب وباء كوفيد-19 المستجد؛ وهم أصحاب أعمال حرة ليست ...

  molly.elder_10001 - 2020-04-23 10:15 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 35. Customer Service Information- Arabic

  تتوفر خدمة العملاء للإجابة على أسئلتك. يُرجى مراجعة التالي قبل الاتصال بخدمة العملاء: بالبريد الإلكتروني:  ⁦ uiclaimshelp@iwd.iowa.gov ⁩  يجب تضمين المعلومات التالية للحصول على رد في الوقت المناسب: اسمك بالكامل، بما في ذلك الحروف الأولى من الاسم الأوسط ...

  molly.elder_10001 - 2020-05-05 13:32 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 36. Servicio al Cliente está aquí para responder a sus preguntas.

  Servicio al Cliente está aquí para responder a sus preguntas. Por favor repase lo siguiente antes de contactar al servicio al cliente: Teléfono:   Marque 1-866-239-0843 y recibirá un mensaje para seleccionar una opción de menú. Una vez que haga su ...

  molly.elder_10001 - 2020-05-05 13:25 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 37. Federal Pandemic Unemployment Compensation (FPUC)

  COMPENSACIÓN FEDERAL DE DESEMPLEO PANDÉMICO (FPUC, por sus siglas en inglés) RESUMEN La Compensación Federal de Desempleo Pandémico (FPUC) es un programa bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés) de ...

  molly.elder_10001 - 2020-04-22 14:04 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 38. Pandemic Emergency Unemployment Compensation (PEUC)

  COMPENSACIÓN DE DESEMPLEO DE EMERGENCIA PANDÉMICA (PEUC, por sus siglas en inglés) RESUMEN La Compensación de Desempleo de Emergencia Pandémica (PEUC) es un programa bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica Coronavirus (CARES, por sus siglas en ...

  molly.elder_10001 - 2020-04-22 14:05 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 39. Pandemic Unemployment Assistance

  ASISTENCIA De Desempleo PANDÉMICo RESUMEN La Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés), es un programa bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés) de 2020 que proporciona ...

  molly.elder_10001 - 2020-05-01 08:36 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 40. INFORMACIóN ADICIONAL

  SERVICIOS DE REEMPLEO Los estudios realizados por el Departamento de Trabajo de los EE. UU. Encontraron que las personas que recibieron servicios de reempleo volvieron a trabajar antes que las personas que no lo recibieron. Utilizamos el perfil para ...

  Anonymous (not verified) - 2020-01-11 14:36 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 41. Introducción

  La Igualdad de Oportunidades es La Ley Es contra la ley que este recibiente (IWD) de asistencia financiera federal discrimine de la siguiente manera: Contra cualquier individuo en los Estados Unidos, por motivos de raza, color, religión, sexo, origen ...

  Anonymous (not verified) - 2020-01-10 14:45 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 42. PAGOS

  Tarjeta de débito IWD Cuando presente un reclamo de seguro de desempleo y haya elegido recibir el pago con una tarjeta de débito de Iowa Workforce Development (IWD), se le enviará una tarjeta por correo. La tarjeta no caducará durante tres años, así que ...

  John Washburn - 2020-04-02 14:35 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 43. ELEGIBILIDAD CONTÍNUA PARA RECIBIR BENEFICIOS

  Requisitos de búsqueda de trabajo INFORMACIÓN IMPORTANTE: El requisito de búsqueda de trabajo actualmente no se aplica a todos los reclamantes. Se le recomienda que siga solicitando empleo, pero no está obligado a hacerlo. COVID-19 Exención de búsqueda de ...

  John Washburn - 2020-03-31 12:11 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 44. DETERMINANDO ASUNTOS NO-MONETARIOS

  ¿Qué más necesito saber? Reclamo Protestado A cualquier empleador para el que haya trabajado en los últimos 18 meses se le pueden cobrar los beneficios que se le pagan a usted. Debido a esto, los empleadores pueden protestar por su reclamo de seguro de ...

  John Washburn - 2019-07-08 08:41 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 45. ELIGIBILIDAD MONETARIA

  Después de completar una solicitud de seguro de desempleo, se le enviará un registro monetario en una hoja de papel verde. Esto no es una garantía de beneficios y no significa que haya sido aprobado para recibir beneficios; Debe cumplir con los requisitos ...

  John Washburn - 2020-01-11 13:41 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 46. Pasos y responsabilidades para presentar un reclamo de seguro de desempleo

  Información Requerida  Antes de comenzar el proceso de solicitud, debe tener la siguiente información disponible:   Número de la Seguro Social  Nombre (s) legal (es) completo (s), Numero de Seguro Social (SSN), fechas de nacimiento y relación de los ...

  John Washburn - 2020-03-24 09:22 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 47. GLOSARIO

  1099-G El formulario de impuestos que recibe indicando el total de los beneficios de UI recibidos y los impuestos retenidos durante un año calendario. CAPAZ Y DISPONIBLE Si reclama beneficios de seguro de desempleo, debe estar listo, dispuesto y en ...

  John Washburn - 2020-01-11 14:39 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 48. !ماھ

  تاباجإ مدقي ثيح ؛ةلاطبلا نيمأت ايازم ىوعد ةماقإ ىلع ةبترتملا كتايلوؤسمو كقوقح بيتكلا اذھ حضوي ةيلاعفلاو ذافنلا ةفصب بيتكلا اذھ ىظحي لاو.ةماع تامولعم ىلع هلامتشا نع لاضف ،ةعئاشلا ةلئسلأا نع.حئاوللا وأ دعاوقلا وأ نيناوقلا اھب ىظحت يتلا  :يلي ام هيلع بترتي ...

  John Washburn - 2019-06-14 08:18 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 49. WICHTIG!

  Dieses Handbuch erklärt Ihnen Ihre Rechte und Pflichten, wenn sie einen Antrag auf Arbeitslosengeld stellen. Antworten auf generelle Fragen und allgemeine Informationen finden Sie hier. Dieses Handbuch ist jedoch kein rechtsgültiges Dokument, sondern wird ...

  John Washburn - 2019-06-14 08:17 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)

 50. QUAN TRỌNG

  Cuốn sổ tay này giải thích các quyền và trách nhiệm của quý vị khi nộp đơn xin hưởng các quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó có trả lời cho các câu hỏi thông thường và có thông tin tổng quát. Cuốn sổ tay này không có quyền hạn và hiệu lực của luật ...

  John Washburn - 2019-06-14 08:17 - This site (iowaworkforcedevelopment.gov - www)